Οργανωτικές Αρχές Λειτουργίας

(όπως διαμορφώθηκαν ύστερα από ψηφοφορία στη συνέλευση της 8.2.2014)

1. Βασικές οργανωτικές αρχές στις οποίες στηριζόμαστε είναι η ανοιχτή και δημοκρατική λειτουργία του σχήματος, ως προϋπόθεση της ενότητας και της αποτελεσματικότητας του, η δυνατότητα να έχουν χώρο έκφρασης όλες οι τάσεις και οι απόψεις, όλες οι διαφορετικές εμπειρίες των μελών του και το οποίο στηρίζεται όχι μόνο στην ανοχή της διαφωνίας και της αντίθεσης αλλά και στην συνείδηση ότι οι αντιθέσεις όχι μόνο δεν καταργούνται με οργανωτικούς τρόπους αλλά και δύναται να αποτελούν παράγοντα διαρκούς δημιουργικού εμπλουτισμού της πολιτικής γραμμής του σχήματος.

2. Μέλος του σχήματος είναι με την έγκριση της συνέλευσης οποιοσδήποτε αγωνιστής/-τρια:

 • Συμφωνεί με τα βασικά σημεία της ιδρυτικής του διακήρυξης, των εκάστοτε συλλογικών του αποφάσεων και στις αρχές οργανωτικής του λειτουργίας,
 • συμβάλει στην υλοποίηση των αποφάσεων του και
 • συμβάλλει στην οικονομική του ανεξαρτησία με τη συνδρομή του προς το ταμείο του

Επιδιώκουμε το σχήμα να διευρύνει διαρκώς την πολιτική του επιρροή. Ως εκ τούτου όλες οι συνεδριάσεις του σχήματος είναι ανοικτές σε εν δυνάμει νέους συντρόφους/-σες με την προϋπόθεση ότι οι έχουν λάβει γνώση τίνος φορέα διαδικασία παρακολουθούν.

3. Το σχήμα διαθέτει τα εξής όργανα:

 • Την συνέλευση – ολομέλεια
 • Το συντονιστικό
 • Θεματικές ομάδες εργασίας – δράσης

4. Ανώτερο όργανο του σχήματος, υπεύθυνο για το σύνολο των αποφάσεων και τον ορισμό – εκλογή και ανάκληση των υπόλοιπων οργάνων, αποτελεί η συνέλευσή της ολομέλειάς του σχήματος. Η ολομέλεια πραγματοποιείται τακτικά τουλάχιστον μία (1) φορά τον μήνα, συχνότερα όταν το σχήμα αναλαμβάνει σημαντικές κινηματικές πρωτοβουλίες ή βρίσκεται προ δημοτικών εκλογών και έκτακτα όταν συντρέχουν ιδιαίτεροι λόγοι ύστερα από απόφαση του συντονιστικού ή του 1/3 των μελών του σχήματος.

5. Το σχήμα διαθέτει συντονιστικό όργανο που δρα εκτελεστικά στη βάση των αποφάσεων της ολομέλειας με τις εξής αρμοδιότητες:

 • Οργάνωση και συντονισμό της εξώστρεφης δράσης
 • Εκπροσώπηση στο ΔΣ του Δήμου, σε συσκέψεις, κινηματικά συντονιστικά κλπ
 • Οργάνωση της παρουσίας μας στα ΜΜΕ / διαδίκτυο
 • Ενημέρωση των μελών του σχήματος και διακίνηση του εσωτερικού διαλόγου
 • Οργάνωση και προετοιμασία της επόμενης συνέλευσης
 • Συντονισμό των θεματικών ομάδων εργασίας – δράσης

Το συντονιστικό του σχήματος εκλέγεται τουλάχιστον μία φορά κάθε εξάμηνο από την ολομέλεια του σχήματος και είναι ανοικτό στα μέλη. Το συντονιστικό στο σύνολό του αλλά και τα μέλη του χωριστά λογοδοτούν στην ολομέλεια του σχήματος. Τα μέλη του είναι τουλάχιστον επτά (7) και είναι συγκεκριμένα. Στο συντονιστικό συμμετέχουν αυτοδίκαια τα εκλεγμένα μέλη του σχήματος στο ΔΣ του Δήμου. Οι συνεδριάσεις τους συντονιστικού είναι γνωστοποιημένες στο σύνολο των μελών και ανοιχτές σε οποιονδήποτε σύντροφο/-σσα επιθυμεί να θέσει ένα θέμα.

6. Η συνέλευση – ολομέλεια του σχήματος δύναται να αποφασίσει τη λειτουργία μόνιμων ή κατά περίσταση θεματικών ομάδων εργασίας – δράσης, ορίζοντας μαζί και ποιο μέλος του συντονιστικού θα τις παρακολουθεί. Στις ομάδες αυτές συμμετέχουν αυτοβούλως μέλη του σχήματος. Οι ομάδες αυτές αποτελούν αυτοτελή κύτταρα εσωτερικής και εξωτερικής λειτουργίας όχι όμως αυτόνομα με την έννοια ότι δρουν στα πλαίσια των γενικών κατευθύνσεων που αποφασίζει η ολομέλεια του σχήματος. Θεματικές ομάδες εργασίας – δράσης δύναται να χειρίζονται με μόνιμο τρόπο θέματα όπως πχ το ταμείο του σχήματος ή τη παρουσία του σχήματος στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο, μπορεί να επεξεργάζονται σε συνέχεια στοιχεία προγραμματικής τοποθέτησης για να εμπλουτίζεται και να βαθαίνει το περιεχόμενο μας αλλά και να υποστηρίζεται και η παρουσία των εκλεγμένων μελών μας στο ΔΣ του Δήμου, ενώ όσον αφορά την εξώστρεφη δράση δύναται να εξασφαλίζουν ότι το σχήμα παρεμβαίνει με επαρκή τρόπο σε θεσμούς (υφιστάμενους ή νέους που επιχειρεί το σχήμα να υπάρξουν) του τοπικού κινήματος που λειτουργούν σε πιο μόνιμη βάση  (πχ ανοιχτές συνελεύσεις και άλλες πρωτοβουλίες που αφορούν την αλληλεγγύη ή την αντιφασιστική δράση), όπως επίσης να προετοιμάζονται κατά περίσταση κινηματικές πρωτοβουλίες (πχ ελεύθεροι χώροι, ανεργία, παιδεία, χρεοκοπημένα νοικοκυριά).

7. Στην ολομέλεια αλλά και σε όλα τα υπόλοιπα όργανα του σχήματος, μετέχουν με ισότιμο τρόπο όλα τα μέλη του δια της παρουσίας τους και αδιαμεσολάβητα. Οι διαδικασίες πραγματοποιούνται με τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η ισηγορία σε όλα τα μέλη και οι αποφάσεις να λαμβάνονται με τον μέγιστο αριθμό παρόντων. Στη συζήτηση η βασική κατεύθυνση είναι η συνδιαμόρφωση και η πλατιά συναίνεση με βάση τη συντροφική ανταλλαγή απόψεων. Όταν αυτό δεν καταστεί δυνατό οι αποφάσεις λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία επί των παρόντων.

8. Το σχήμα είναι οικονομικά ανεξάρτητο και στηρίζεται στις οικονομικές συνδρομές των μελών του, στα έσοδα από εκδηλώσεις που πραγματοποιεί και στις οικονομικές εξορμήσεις για την εξασφάλιση εσόδων από φίλους του μέσω πώλησης κουπονιών.  Οποιαδήποτε αποζημίωση λαμβάνει εκλεγμένο μέλος του σχήματος κατατίθεται στο ταμείο του σχήματος.

9. Πριν από τις δημοτικές εκλογές το σχήμα αποφασίζει στην ολομέλειά του για την συγκρότηση του ψηφοδελτίου και του/της επικεφαλής του ως ισότιμου μεταξύ όλων των υπολοίπων υποψηφίων που εκπροσωπεί το σχήμα. Το ψηφοδέλτιο οφείλει να εξαντλεί την μέγιστη αντιπροσωπευτικότητα από πολιτικά ρεύματα που συμμετέχουν στο σχήμα, μέγιστη αντιπροσωπευτικότητα κοινωνική και εργασιακή – επαγγελματική σκοπιά, με αυξημένη παρουσία γυναικών, νεολαίας και μεταναστών. Η παρουσία εκλεγμένων μελών του σχήματος στα όργανα του δήμου ορίζεται υπό την αρχή της ανακλητότητας και λογοδοσίας απέναντι στο σχήμα. Προκειμένου να εξασφαλίζεται η άρνηση παγιωμένων ιεραρχιών, να επιδιώκεται η προσπάθεια για την αποπροσωποποίηση οργάνων και λειτουργιών, να αποφορτίζονται σύντροφοι/ες από μια διαρκή επίπονη παρουσία στα ΔΣ του Δήμου καθώς και να κερδίζεται μεγαλύτερη εμπειρία από περισσότερους, η παρουσία των εκλεγμένων μελών μας στα όργανα του Δήμου εναλλάσσεται με διάρκεια θητείας το ένα (1) έτος. Όπως ο/η επικεφαλής, έτσι και όσοι/-ες ακόμα εναλλαγούν αποτελούν απόφαση του σχήματος.

Advertisement

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s